Re-integratie 2e spoor

Kijken naar wat wel kan

Als re-integratie van de zieke werknemer rond het 1e jaar in aangepast werk bij eigen werkgever niet lukt is het belangrijk om snel een re-integratietraject 2e spoor in te zetten om de mogelijkheden voor de werknemer bij een andere werkgever te onderzoeken.  Het doel van het re-integratietraject 2e spoor is het vinden van een nieuwe baan die past bij de (haalbare) mogelijkheden van uw werknemer.

Zowel u als werkgever en uw werknemer hebben vanuit de overheid beiden de verplichting medewerking te verlenen in het traject naar ander werk. Doel van het re-integratietraject 2e spoor is  zoveel mogelijk te voorkomen dat de medewerker in de Wet werk en inkomen naar vermogen oftewel WIA of WW terecht komt. Het is belangrijk dat de werkgever en werknemer niet te lang wachten met een re-integratietraject 2e spoor. Hoe langer de medewerker thuis zit hoe groter de afstand wordt tot de arbeidsmarkt.

 Buro BOB helpt uw zieke werknemer bij het vinden van een passende werkplek bij een andere werkgever. Een re-integratie traject 2e spoor is maatwerk. Bij de start vormt het re-integratieplan de basis .Dit plan wordt in overleg met u als werkgever en de zieke werknemer samengesteld. 

Een re-integratietraject 2e spoor kent in de basis de volgende opbouw. 

1.     Inzicht in talenten en drijfveren (hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende instrumenten zoals Insights Discovery, Talentenanalyse TMA) 

2.     Arbeidsoriëntatie en haalbare mogelijkheden verkennen (belasting en belastbaarheid)

3.     Hulp bij het vinden van vacatures en ondersteuning bij solliciteren 

4.     Ondersteuning bij sollicitatiegesprekken en contractbespreking

5.     Nazorg

Voor een re-integratietraject 2e spoor biedt Buro BOB maatwerk. In een vrijblijvend intakegesprek kijken wij samen met u en uw werknemer welke ondersteuning nodig is en welke coach binnen Buro BOB het best past bij de werknemer. Afhankelijk van de ondersteuning is het ook mogelijk om gedurende het traject gebruik te maken van een tweede coach (duo-coaching).

Het UWV controleert de re-integratie inspanningen van u als werkgever en werknemer. UWV (de ‘poort’ van de Wet verbetering poortwachter’) beoordeelt of zowel de werkgever als de werknemer voldaan hebben aan hun re-integratieverplichtingen. Hierin dient UWV een helder beeld te krijgen wat er gedurende de re-integratie is ingezet en met welk doel. Zoals eerder gezegd schrijft de wet voor dat de werkgever er alles aan moet doen om een zieke werknemer weer aan het werk te krijgen. Bij voorkeur binnen de eigen organisatie en anders bij een andere werkgever. Buro BOB verzorgt de periodieke voortgangsrapportages die nodig zijn voor het UWV overeenkomstig de Wet verbetering poortwachter. 


Outplacement

Snel van werk naar werk

 Buro BOB biedt outplacement programma’s aan, zowel individueel als in groepsverband.

Het outplacementtraject van Buro BOB bestaat uit verschillende fases en is maatwerk want iedere situatie en ieder mens is anders. Wat heeft ( hebben) uw medewerker(s) nodig in het traject met als doel een andere baan. Het traject kent in de basis de volgende fases: 

1.     Verwerking van ontslag

2.     Inzicht in talenten, drijfveren 

3.     Oriëntatiefase- arbeidsoriëntatie

4.     Hulp bij het vinden van werk

5.     Nazorg (indien nodig) 

Fase 1 
Is er aandacht voor het ontslag. Vooral als het gaat om een arbeidsconflict of een langdurig dienstverband is het meestal moeilijk om het vizier direct op de toekomst te richten. Om een volgende stap te kunnen zetten is het belangrijk tijdens de coaching hier aandacht aan te besteden. 

Fase 2
Draait om wat uw medewerker kan en wil. Om de kansen op een duurzame baan te vergroten, is het belangrijk een goed beeld te krijgen van de kwaliteiten en talenten van de medewerker. 

 Ter ondersteuning maakt Buro BOB gebruik van loopbaan programma’s zoals TMA, Insights Discovery. Deze programma’s vormen de basis in het coachingtraject richting (ander) werk

Fase 3 
Als duidelijk is wat uw medewerker wil en kan, onderzoeken we samen welke realistische kansen er zijn op de huidige arbeidsmarkt. 

Fase 4 
Wij ondersteunen uw medewerker bij het vinden van een passende baan. Uw medewerker krijgt hulp bij het opstellen van een cv en sollicitatiebrief, Linkedin en de juiste vacatures vinden. Ook leren netwerken is een belangrijk onderdeel in deze fase. Buro BOB beschikt over een groot netwerk binnen de arbeidsmarktregio’s en zet deze ook actief in bij het vinden van werk en vacatures (jobhunten). Wij ondersteunen bij het voorbereiden van het sollicitatiegesprek en adviseren de medewerker en de toekomstige werkgever bij het opstellen van het arbeidscontract.

 Fase 5
Ook als uw medewerker gestart is met de nieuwe baan houden wij, indien gewenst, nog enige tijd contact. (nazorg).

 In een intakegesprek bespreken wij samen met uw medewerker welke hulp nodig is. Op basis hiervan bespreken we welke coach van Buro BOB het best bij de medewerker past. 

Is er sprake van een reorganisatie binnen uw bedrijf, dan biedt Buro BOB ook groepsgerichte bijeenkomsten aan voor uw medewerkers. Het programma stellen we, indien u dat wenst,  in samenwerking met u op. 

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden!


Loopbaanbegeleiding
Loopbaanbegeleiding

Gemotiveerde werknemers bindt u graag aan uw bedrijf. Wilt u inzicht in de persoonlijke competenties en talenten van uw werknemer(s) en deze medewerkers nog beter inzetten binnen uw organisatie?

Steeds meer organisaties realiseren zich dat het sturen op werkgeluk van medewerkers een duurzame en rendabele strategische keuze is. Buro BOB is ervan overtuigd dat werkgeluk veel meer is dan een businesscase. Bouwen aan werkgeluk van uw medewerkers start volgens ons met zelfinzicht. Vanuit dat inzicht maakt u als werkgever samen met uw werknemer succesvolle keuzes richting duurzame inzetbaarheid. 

Organisaties en bedrijven anticiperen tegenwoordig sneller op de behoeften van de markt en veranderen ook sneller door technologische ontwikkelingen. Dit heeft ook effect op inzetbaarheid en ontwikkeling van personeel. Vaak is een loopbaantraject en/of loopbaanscan voor uw medewerker een onmisbaar middel voor betere inzetbaarheid en groter werkgeluk bij uw medewerker en ontwikkelingen die uw bedrijf maakt. 

Met een Loopbaanadvies en coaching van Buro BOB stimuleert u de werknemer(s) in hun persoonlijke ontwikkeling en geeft u hen inzicht hoe zij mogelijke knelpunten in de werksituatie effectief kunnen aanpakken. Onze gecertificeerde loopbaanadviseurs- coaches beschikken over instrumenten die naar behoefte ingezet kunnen worden. 

Buro BOB zorgt voor een professionele, doelgerichte en betrokken benadering richting uw werknemer én u als opdrachtgever. De conclusies uit het loopbaanadvies geven vaak aanleiding tot een vervolgtraject. Dit kan loopbaan of coaching bij de huidige werkgever zijn, maar ook outplacement naar werk buiten de organisatie.


Teamontwikkeling
Teamontwikkeling

Een goede samenwerking en goede relatie binnen een team zorgt voor plezier met elkaar, betere prestaties, werkgeluk en binding van medewerkers aan uw bedrijf. Voor succesvolle teams is teamontwikkeling een vast onderdeel van het werk. Zonder teamontwikkeling geen team, zou je kunnen zeggen. 

Team effectiviteit 

Er is helaas geen vast recept voor teamontwikkeling: elk team is immers uniek en heeft andere behoeften. Onze trainingsprogramma’s met Insights Discovery en TMA zetten zelfbewustzijn om in teambewustzijn, zodat teams zich meer als een eenheid en met meer waardering voor ieders unieke bijdrage kunnen toeleggen op het leveren van resultaten. 

De trajecten die teams doorlopen, verschillen. Maar de 2 vragen waar ze allemaal mee beginnen, zijn dezelfde:

1. Hoe zit ons team in elkaar?

Teamontwikkeling met Insights en TMA start met inzicht in jezelf en de ander. Elk teamlid krijgt dan ook eerst een Insights Discovery Profiel of een TMA profiel. Want een succesvolle en prettige samenwerking begint met het  herkennen, waarderen en benutten van de verschillen tussen teamleden. Vragen die hierbij horen zijn: Wat zijn de kwaliteiten en valkuilen van de individuele teamleden? Wat betekent dit voor onze  teamcultuur en  teamdynamiek? Wat zijn – op basis van ieders individuele kwaliteiten – de sterke en zwakke punten van ons team? Wat heb ik van mijn teamgenoten nodig om op mijn best te kunnen zijn? En wat hebben mijn teamgenoten nodig van mij?

2. Hoe effectief is ons team?

De logische vervolgvraag: Hoe effectief is ons team en wat kunnen we doen om onze effectiviteit te vergroten? Het Insightsmodel of TMA profiel voor Teameffectiviteit helpt teams hun effectiviteit te beoordelen en gericht actie te ondernemen daar waar dat het hardst nodig is.

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden

Sociaal ondernemerschap
Sociaal ondernemerschap

Ondernemingen kunnen bijdragen aan oplossingen van taaie maatschappelijke problemen. Nederland was ‘late to the party’ ten opzichte van het buitenland: het begrip ‘sociaal ondernemen’ is in Nederland pas algemeen bekend geworden na 2012. Algemene erkenning kwam door een onderzoek van de Sociaal Economische Raad in 2015, inmiddels is het een heel normaal begrip geworden.

Nederland kent steeds meer sociale ondernemingen, waar geld verdienen geen hoofddoel is, maar een middel om de wereld een beetje beter te maken.

Sociaal ondernemen komt inmiddels in een fase van professionalisering. Verwachting is dat het Sociaal ondernemen vóór 2025 een vorm van volwassenheid krijgt in Nederland. 

Social return (on investment) SROI

Social Return is het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is een afspraak om binnen een aanbesteding mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan werkervaring te helpen.

De afgelopen jaren zien wij dat social return in toenemende mate wordt ingezet bij aanbestedingen door de overheid (rijk, provincie, gemeenten). De hoogte  en uitvoering kan verschillen per opdracht en regio. Buro BOB beschikt over de deskundigheid en kennis om uw social return component goed te beschrijven in aanbestedingen en adviseert u graag  over de uitvoering van de social returnverplichting na gunning van de opdracht 

PSO – Prestatieladder Sociaal Ondernemen

De Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd meet- en registratie-instrument en tevens een kwaliteitskeurmerk van  TNO (pso-nederland.nl) dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Buro BOB beschikt over een gecertificeerd PSO adviseur die u kan adviseren en ondersteunen bij het aanvraagproces naar een PSO keurmerk van uw bedrijf. 


werkgever

Samen op zoek naar oplossingen

Buro BOB biedt uw werknemer(s) loopbaanontwikkel,  2e spoor- , Van Werk Naar Werk en outplacementtrajecten.  

Buro BOB verzorgt eveneens team ontwikkelprogramma’s en adviseert u graag  over kansen en mogelijkheden op het gebied van Sociaal ondernemerschap en Inclusief werkgeverschap. 

 Buro BOB heeft bewezen een belangrijke schakel te zijn tussen overheid en bedrijfsleven. Wij adviseren u graag over Sociaal ondernemerschap, PSO en Social return on investment (SROI) en zaken rondom personeelsbeleid.